Psichologinis konsultavimas
Psichologinio konsultavimo ir psichologinio švietimo paslaugos Kauno, Alytaus, Panevėžio, Ukmergės, Utenos ir Vilniaus apskrityse
Apie projektą

Teikiame psichologinio konsultavimo ir švietimo paslaugas Vilniaus miesto savivaldybės bei Švietimo ir mokslo ministerijos pavaldumo mokykloms Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro vykdomame projekte „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ (09.2.2-ESFA-V-729-03-0001) finansuojamo iš Europos socialinio fondo.


 


Projekto įgyvendinimo laikotarpis : 2019 m. birželio 21 d. – 2019 m. gruodžio 6 d.


Veiklos aprašymas

PROJEKTO VEIKLOS IR TIKSLAS

VIII projekto dalis: Psichologinio konsultavimo ir psichologinio švietimo paslaugos Kauno, Alytaus, Panevėžio, Ukmergės, Utenos ir Vilniaus apskrityse

Paslaugų apimtis: 2990 ak. val. konsultacijų ir 1176 ak. val. paskaitų/klasės valandėlių vidurio-rytų šalies mietuose.

Tikslinė grupė – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos pavaldumo ikimokyklinio ugdymo įstaigų, bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų vadovai, pedagogai, švietimo pagalbos specialistai (toliau – mokytojai), mokiniai ir jų tėvai

Projekto komanda

Projekto koordinatoriai

 • Rita Radzevičienė

  Projektų vadovė

 • Kristina Jurjonė

  Projektų vadovė

Psichologai

 • Ariana K

  Agnė B.

  Eglė U.

  Reda M.

  Rūta M.K.

  Arvydas L.

  Mindaugas N.

  Svaiga B.

  Laura Z.

  Jolanta Ž.

 • Regina M.

  Rūta Z.

  Elnora J.

  Richardas P.

  Asta S.

  Lauras J.

  Eglė L.V.

  Gabija Č.

  Simona K.

Projekto eiga
Įgyvendintų veiklų apibendrinimas

Kalendorinių metų pabaigą pasitinkame sėkmingai įgyvendinę Nacionalinės švietimo agentūros vykdomo projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ (09.2.2-ESFA-V-729-03-0001) finansuojamo iš Europos socialinio fondo, veiklas.

Darbų apimtis liudija įspūdingi skaičiai: psichologinio konsultavimo ir švietimo paslaugas Vilniaus miesto savivaldybės bei Švietimo ir mokslo ministerijos pavaldumo mokykloms teikėme Kauno, Alytaus, Panevėžio, Ukmergės, Utenos, Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių ir Tauragės apskrityse, Lazdijų rajone.  Iš viso projekte dalyvavo virš 96 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos pavaldumo ikimokyklinio, bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų. Bendrai suteikta paslaugų apimtis net 9166 ak. val. Tai individualios bei grupinės konsultacijos, paskaitos, klasės valandėlės. Psichologinio konsultavimo paslaugos buvo skirtos visai  mokymo  įstaigos bendruomenei - vadovams, pedagogams, švietimo pagalbos specialistams, mokiniams ir jų tėvams (globėjams).

Džiaugiamės mūsų profesionalia ir šaunia psichologų komanda, esame dėkingi visų mokymo įstaigų bendruomenėms, kurios mus šiltai priėmė, buvo atviros ir žingeidžios, skyrė gražius padėkos žodžius. Tai leidžia visiems kartu augti, mokytis, pažinti, skatina nesustoti ieškoti, atrasti ir tobulėti.

Nuoširdžiai dėkojame partneriams, kolegoms ir sakome iki kitų kartų!

VYKDOMOS PASLAUGOS
PASKAITOMS/ KLASĖS VALANDĖLĖS

Iš viso numatoma 1176 ak. val. paskaitų: 604 ak. val. paskaitų mokytojams, 84 ak. val. – tėvams ir 488 ak. val. mokiniams.

Paskaitų metu aptariami teoriniai numatytos tematikos aspektai, pateikiami ir nagrinėjami praktiniai pavyzdžiai. Apie 60 proc. paskaitos laiko skiriama praktiniams klausimams nagrinėti. Vienos paskaitos mokyklų darbuotojams trukmė – 4 ak. val., mokinių tėvams – 2 ak. val., mokiniams – 1 ak. val.

 • Paskaitos pedagogams apie smurto prevenciją. Paskaitų metu nagrinėjamos šios temos: smurto formos ir mastas, smurto atpažinimas (artimoje aplinkoje ir kitur), smurto prevencija, mokyklos veiksmai nustačius smurto atvejį, pagalbos galimybės patyrusiems smurtą ir smurtavusiems. Dalyviai supažindinami su aktuliais teisės aktais šioje srityje.
 • Paskaitos pedagogams apie pozityvaus mikroklimato mokykloje kūrimą. Paskaitų metu nagrinėjamos šios temos: fiziniai ir psichologiniai mokyklos aspektai, susiję su mikroklimatu, gero mikroklimato požymiai, pozityvaus mikroklimato kūrimas (priemonės, būdai, tradicijos, kultūra).
 • Paskaitos pedagogams apie savižudybių prevenciją. Paskaitų metu nagrinėjamos šios temos: savižudybių priežastys ir mastas, mitai ir faktai, savižudybės rizikos atpažinimas, kaip gali padėti draugai, tėvai, mokytojai. Dalyviai supažindinami su aktuliais teisės aktais šioje srityje.
 • Paskaitos pedagogams apie psichologinių krizių valdymą mokykloje. Paskaitų metu nagrinėjamos šios temos: krizės samprata, krizės įveikos etapai, krizių valdymo tvarka mokykloje, pagalbos teikimas krizės paveiktiems mokyklos bendruomenės nariams, mokyklos ir išorės resursų panaudojimas. Dalyviai supažindinami su aktuliais teisės aktais šioje srityje.
 • Paskaitos pedagogams apie netinkamo mokinių elgesio valdymą. Paskaitų metu nagrinėjamos šios temos: mokinių netinkamas elgesys ir jo priežastys, mokinių elgesio valdymas, netinkamo elgesio poveikio priemonės. Dalyviai supažindinami su aktuliais teisės aktais šioje srityje. 
 • Paskaitos pedagogams apie vadovavimą klasei. Paskaitų metu nagrinėjamos šios temos: mokytojas kaip lyderis, geras kontaktas, taisyklės, reakcija į netinkamą elgesį, mokinių pasitikėjimo savimi ugdymas, grupės valdymo ypatumai. Dalyviai supažindinami su aktuliais teisės aktais šioje srityje. 
 • Paskaitos tėvams apie saugumą kibernetinėje erdvėje. Paskaitų metu nagrinėjamos šios temos: pavojai kibernetinėje erdvėje, jų įtaka vaiko psichinei sveikatai, raidai, ugdymuisi, socializacijai ir saugumui, šeimos ir mokyklos vaidmuo apsaugojant vaikus nuo žalingo ir netinkamo turinio internete, socialiniuose tinkluose, apsauginių veiksnių šeimoje svarba. Dalyviai supažindinami su aktuliais teisės aktais šioje srityje.
 • Paskaitos tėvams apie psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją. Paskaitų metu nagrinėjamos šios temos: psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo paplitimas, jų poveikis vaiko psichinei ir fizinei sveikatai, raidai, ugdymuisi ir socializacijai, rizikos ir apsauginiai veiksniai, mitai ir faktai, reklama, ką daryti susidūrus su problema, tėvų vaidmuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijoje. Dalyviai supažindinami su aktuliais teisės aktais šioje srityje.
 • Paskaitos tėvams apie vaikų auklėjimą. Paskaitų metu nagrinėjamos šios temos: amžiaus tarpsnių psichologija (atsižvelgiant į tikslinę grupę), efektyvaus bendravimo su vaiku ir paaugliu būdai, vaikų netinkamo elgesio nesmurtinis reguliavimas, savarankiškumo ugdymas.
 • Klasės valandėlės. Galimos klasių valandėlių temos: konfliktų sprendimas, bendradarbiavimas su tėvais ir mokytojais, savižudybių, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, smurto ir patyčių prevencija, saugumas internete, streso ir įtampos valdymas ir kt.
INDIVIDUALIOS KONSULTACIJOS

Iš viso numatoma 2006 ak. val. individualių konsultacijų: preliminariai numatoma 724 ak. val. konsultacijų mokytojams, 136 ak. val. tėvams ir 1146 ak. val. mokiniams. Vienos konsultacijos trukmė – 1 ak. val.

 • Psichologas individualiai konsultuoja mokinius (vaikus), turinčiais bendravimo, elgesio, emocinių, tarpusavio santykių, ugdymosi problemų, priklausomybių, patyrusiais traumą (išgyvenusiais netektį, tėvų skyrybas ir kitais atvejais), patyrusiais smurtą ar smurtavusiais, parenka reikalingus konsultavimo būdus, naudoja tinkamas konkrečiam atvejui psichologinio konsultavimo technikas, bendradarbiauja su mokinio tėvais (globėjais), mokytojais, kitais švietimo įstaigos darbuotojais ir kitais su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis, teikia jiems rekomendacijas dėl mokinio problemų sprendimo, konsultuoja juos. Psichologas nustato konsultacijų trukmę konkrečiam mokiniui, mokytojui ar mokinio tėvams.
 • Psichologas taip pat individualiai konsultuoja mokytojus ar kitus švietimo įstaigos darbuotojus.
GRUPINĖS KONSULTACIJOS

Iš viso 984 ak. val. grupinių konsultacijų: 288 ak. val. mokytojams, 276 ak. val. tėvams ir 420 ak. val. mokiniams.

Vidutinis vienos dalyvių grupės dydis apie – 15 asmenų.

Konsultacijų metu aptariami teoriniai numatytos tematikos aspektai, pateikiami ir nagrinėjami praktiniai pavyzdžiai. Apie 90 proc. konsultacijų trukmės skiriama praktikai.

 • Grupinės konsultacijos apie stresą ir jo valdymą. Susitikimų metu nagrinėjamos temos: streso samprata, rūšys ir atpažinimas, stresą sukeliantys veiksniai, streso mažinimo būdai, streso pasekmių mažinimas ir įveikimas.
 • Grupinėms konsultacijos apie tėvystės įgūdžių ugdymą. Grupinių konsultacijų temos: auklėjimo tikslų įsisąmoninimas, efektyvūs bendravimo su vaikais būdai, vaikų netinkamo elgesio nesmurtinis reguliavimas, savarankiškumo ugdymas, problemų sprendimo įgūdžių formavimas.
 • Mokinių grupinės konsultacijos. Grupinių konsultacijų tikslas – ugdyti mokinių socialines emocines kompetencijas. Susitikimų su mokiniais metu ugdomi savęs pažinimo, emocijų pažinimo ir valdymo, konfliktų ir problemų sprendimo, sprendimų priėmimo įgūdžiai, formuojamos bendradarbiavimo, konstruktyvaus elgesio nuostatos.
Paslaugos teikiamos:
 • Daugų technologijos ir verslo mokykla, Alytaus r.
 • Biržų technologijų ir verslo mokymo centras
 • Jonavos politechnikos mokykla
 • Kauno dailės gimnazija
 • Kauno Juozo Gruodžio konservatorija
 • Kauno taikomosios dailės mokykla
 • Kauno technikos profesinio mokymo centras
 • Vilkijos žemės ūkio mokykla,  Kauno r.
 • Kupiškio technologijos ir verslo mokykla 
 • Veisiejų technologijos ir verslo mokykla,  Lazdijų r.
 • Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centras
 • Dieveniškių technologijų ir verslo mokykla, Šalčininkų r.
 • Kalesninkų Mykolo Rudžio pagrindinė mokykla, Šalčininkų r.
 • Aukštadvario žemės ūkio mokykla,  Trakų r.
 • Ukmergės technologijų ir verslo mokykla
 • Utenos regioninis profesinio mokymo centras
 • Vilniaus Juozo Tallat – Kelpšos konservatorija
 • Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla
 • Vilniaus statybininkų rengimo centras
 • Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokyklai
 • Buivydiškių pagrindinė mokykla, Vilniaus r.
 • Eitminiškių gimnazija,  Vilniaus r.
 • Juodšilių „Šilo“ gimnazija,  Vilniaus r.
 • Lavoriškių Stepono Batoro gimnazija,  Vilniaus r.
 • Mickūnų vaikų lopšelis – darželis, Vilniaus r.