Psichologinė pagalba
Psichologinės pagalbos paslaugų teikimas Lazdijų rajono bendrojo ugdymo mokyklose
Apie projektą

Teikiame psichologinio konsultavimo ir švietimo paslaugas Lazdijų rajono bendrojo ugdymo mokykloms Lazdijų švietimo centro vykdomame projekte „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ (09.2.2-ESFA-V-729-03-0001) finansuojamo iš Europos socialinio fondo.

 


Projekto įgyvendinimo laikotarpis : 2019 m. kovo 6 d. – 2019 m. lapkričio 30 d.


Veiklos aprašymas

PROJEKTO VEIKLOS IR TIKSLAS

Paslaugos paskirtis - psichologinė pagalba teikiama siekiant stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, kurti mokykloje saugią ir palankią ugdymuisi aplinką, padėti mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis. Psichologinė pagalba teikiama bendradarbiaujant su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir mokytojais, juos konsultuojant, šviečiant.

Paslaugos gavėjai – mokiniai, mokytojai, mokyklos nepedagoginiai darbuotojai, mokinių tėvai.

Paslaugos teikimo vieta – mokyklos.

Psichologinės pagalbos paslaugų apimtys:

 • Individualios konsultacijos mokytojams, 666 val.;
 • Individualios konsultacijos mokiniams, 1026 val.;
 • Individualios konsultacijos tėvams, 184 val.;
 • Grupinės konsultacijos mokytojams, 36 val.;
 • Grupinės konsultacijos mokiniams, 48 val.;
 • Grupinės konsultacijos tėvams, 80 val.;
Projekto komanda

Projekto koordinatoriai

 • Rita Radzevičienė

  Projektų vadovė

 • Kristina Jurjonė

  Projektų vadovė

Psichologai

 • Simona K

  Leonora P.

  Reda M.

  Arvydas L.

 • Mindaugas N.

  Laura Z.

  Jolanta Ž.

  Richardas P.

Projekto eiga
Įgyvendintų veiklų apibendrinimas

Kalendorinių metų pabaigą pasitinkame sėkmingai įgyvendinę Nacionalinės švietimo agentūros vykdomo projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ (09.2.2-ESFA-V-729-03-0001) finansuojamo iš Europos socialinio fondo, veiklas.

Darbų apimtis liudija įspūdingi skaičiai: psichologinio konsultavimo ir švietimo paslaugas Vilniaus miesto savivaldybės bei Švietimo ir mokslo ministerijos pavaldumo mokykloms teikėme Kauno, Alytaus, Panevėžio, Ukmergės, Utenos, Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių ir Tauragės apskrityse, Lazdijų rajone.  Iš viso projekte dalyvavo virš 96 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos pavaldumo ikimokyklinio, bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų. Bendrai suteikta paslaugų apimtis net 9166 ak. val. Tai individualios bei grupinės konsultacijos, paskaitos, klasės valandėlės. Psichologinio konsultavimo paslaugos buvo skirtos visai  mokymo  įstaigos bendruomenei - vadovams, pedagogams, švietimo pagalbos specialistams, mokiniams ir jų tėvams (globėjams).

Džiaugiamės mūsų profesionalia ir šaunia psichologų komanda, esame dėkingi visų mokymo įstaigų bendruomenėms, kurios mus šiltai priėmė, buvo atviros ir žingeidžios, skyrė gražius padėkos žodžius. Tai leidžia visiems kartu augti, mokytis, pažinti, skatina nesustoti ieškoti, atrasti ir tobulėti.

Nuoširdžiai dėkojame partneriams, kolegoms ir sakome iki kitų kartų!

Paslaugos vykdomos šiose įstaigose:
 • Lazdijų darželis – mokykla „Vyturėlis“
 • Lazdijų raj. Stebulių pagrindinė mokykla
 • Lazdijų raj. Krosnos pagrindinė mokykla
 • Lazdijų raj. Aštrosios Kirsnos pagrindinė mokykla
 • Lazdijų raj. Kučiūnų pagrindinė mokykla
 • Lazdijų raj. Šeštokų vidurinė mokykla
 • Veisiejų Sigito Gedos gimnazija
 • Lazdijų darželis – mokykla „Kregždutė“
 • Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija
 • Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija
 • Lazdijų r. Šventežerio mokykla
 • Lazdijų r. Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės mokykla